Korzystamy z plików „cookies”, by zagwarantować wysoką jakość naszej witryny. „Ciasteczka” pomagają nam przyspieszyć i usprawnić działanie strony. Nie zbieramy Twoich danych. Na naszej stronie mogą znaleźć się jednak treści (np. filmy YouTube), które podlegają polityce prywatności stron trzecich. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz wyłączyć obsługę plików „cookies” w ustawieniach swojej przeglądarki.

Bawimy się w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile!

Regulamin

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konwencie Pilkon, który odbędzie się w dniach 20–21 sierpnia 2022 r. w Pile.
 2. Organizatorem konwentu jest Stowarzyszenie Rozwojowi.pl KRS: 0000604199, Ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo, NIP 7642671863.
 3. Każda osoba znajdująca się na terenie konwentu (uczestnicy, goście, obsługa) ma obowiązek zapoznania się z treścią regulaminu oraz jego respektowania. Wejście na teren konwentu oznacza akceptację warunków regulaminu. Niezapoznanie się z treścią regulaminu lub postępowanie wbrew jego postanowieniom wyłącza możliwość wysuwania roszczeń względem Organizatora lub jego członków.
 4. Osoba nieprzestrzegająca postanowień regulaminu może zostać wydalona z terenu konwentu bez możliwości zwrotu jakichkolwiek kosztów. W przypadku, gdy działanie takiej osoby może zawierać znamiona czynu zabronionego, organizatorzy mają prawo ją wylegitymować i przekazać w ręce odpowiednich służb porządkowych.
 5. Regulamin będzie dostępny w następujących miejscach:
 6. Konwent odbędzie się na terenie Zamiejscowego Ośrodka UAM w Pile w dniach 20–21 sierpnia 2022 r.
 7. Uczestnicy konwentu mogą przebywać na jego terenie w godzinach:
  • w sobotę: od godziny 10:00
  • w niedzielę: do godziny 17:00
 8. W konwencie mogą wziąć udział osoby, które zapłaciły za wejściówkę i posiadają konwentowy identyfikator. Twórcy programu uczestniczą w konwencie na zasadach ustalonych w indywidualnym porozumieniu z organizatorami.
 9. Uczestnik ma obowiązek nosić identyfikator w widocznym miejscu. Zdjęcie, zdarcie lub inne zniszczenie identyfikatora będzie skutkować niewpuszczeniem na teren konwentu lub usunięciem z niego. Osoby nieposiadające identyfikatora zobowiązane są opuścić teren konwentu niezwłocznie po zwróceniu im uwagi przez organizatorów.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na ciele, mieniu i umyśle.
 11. Zasady udzielania pomocy medycznej:
  • na terenie konwentu istnieć będzie punkt doraźnej pomocy medycznej obsługiwany przez ratowników przedmedycznych i ratowników medycznych w zakresie przysługujących im kompetencji zawodowych.
  • świadczenia zdrowotne udzielane na terenie konwentu mają charakter pomocy doraźnej. Świadczenia zdrowotne z zakresu pomocy doraźnej udzielane są w miejscu wypadku lub w punkcie wyznaczonym przez organizatorów.
  • osoby cierpiące na choroby przewlekłe, alergie itp. zobowiązane są do posiadania własnych leków oraz posiadania przy sobie informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, choroby lub utrudnień w leczeniu.
  • poszkodowani/chorzy przyjmowani do punktu pomocy doraźnej będą legitymowani na podstawie dowodu osobistego lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość, ewentualnie oświadczenia opiekuna.
  • organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty wartościowe uczestników.
  • jeżeli przy badaniu poszkodowanego zostanie powzięte uzasadnione podejrzenie, że jego uszkodzenie ciała lub zaburzenia czynności pozostają w związku z popełnieniem przestępstwa, osoba świadcząca pomoc medyczną zawiadamia organizatora, a organizator jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić o danym przypadku Policję.
  • w uzasadnionych przypadkach poszkodowany uczestnik może zostać przetransportowany do Zakładu Opieki Zdrowotnej.
 12. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia w dniu 20 sierpnia 2022 r. zobowiązani są przedstawić przy zakupie wejściówki zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w konwencie. Wzór zgody dostępny jest pod tym adresem.
 13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione, w tym zwłaszcza rzeczy wartościowe takie jak biżuteria, elektronika lub pieniądze.
 14. Na konwencie obowiązuje całkowity zakaz posiadania broni palnej, czarnoprochowej oraz innych przedmiotów wskazanych w ustawie o broni palnej i amunicji lub przedmiotów o podobnych działaniu. Zabronione jest także posiadanie materiałów wybuchowych, toksycznych lub łatwopalnych. Uczestnik, który wniesienie niebezpieczny przedmiot na teren konwentu może zostać wyproszony z jego terenu i wrócić bez niego.
 15. Uczestnicy mogą wnosić na teren konwentu repliki broni palnej. Warunkiem jest pozbawienie broni na czas trwania konwentu możliwości miotania jakichkolwiek pocisków.
 16. Zabronione jest ingerowanie w cudzą strefę komfortu polegające przede wszystkim na kierowaniu w stronę innego uczestnika broni lub innych narzędzi bez jego wyraźnego pozwolenia (co może mieć miejsce np. podczas zdjęć albo cosplay’u).
 17. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości, porządku i kultury osobistej. To impreza dla ludzi w różnym wieku, dlatego prosimy o uszanowanie tych zasad.
 18. Na terenie konwentu spożywanie alkoholu możliwe jest tylko w strefie gastronomicznej wyznaczonej przez organizatora. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia własnego alkoholu.
 19. Na terenie konwentu (w pomieszczeniach) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz używania e-papierosów.
 20. Na terenie konwentu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania wszelkich środków odurzających i psychotropowych.
 21. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków wskazanych w ustępie poprzednim lub palące wbrew zakazowi mogą zostać usunięte z terenu konwentu.
 22. Jeśli uczestnicy nie zgadzają się z decyzją organizatorów, mogą zgłosić się do głównego koordynatora konwentu, który rozstrzygnie spór. Decyzja koordynatora jest ostateczna.
 23. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników. Za wszelkie szkody odpowiedzialność ponoszą sprawcy.
 24. Na konwencie obowiązuje zakaz przynoszenia i rozpowszechniania materiałów reklamowych, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez organizatorów.
 25. Zasady noclegu na Pilkonie:
  • noclegownie wyznaczone są w następującym miejscu: sala 201/202
  • w godzinach od 2:00 do 8:00 obowiązuje cisza nocna
 26. Osoby prowadzące punkty programu zobowiązane są do oddania sali prelekcyjnej w stanie, w jakim została im wydana.
 27. Uczestnicy zobowiązani są do respektowania praw autorskich i pokrewnych. Dotyczy to przede wszystkim całkowitego zakazu powielania multimediów bez zgody właścicieli praw autorskich oraz handlu/dystrybucji/przynoszenia ich nielegalnych kopii.
 28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie utożsamia się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników i twórców programu podczas trwania konwentu.
 29. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren konwentu za wyjątkiem zwierząt-przewodników osób niepełnosprawnych.
 30. Na terenie konwentu zakazuje się:
  • działalności politycznej, a zwłaszcza prowadzenia agitacji politycznej lub kampanii wyborczej
  • działalności religijnej za wyjątkiem sytuacji ustalonych wcześniej z organizatorami
 31. Uczestnik konwentu wchodząc na teren imprezy wyraża zgodę na prezentację wykonanych przez Organizatora w ramach sesji fotograficznych i nagrań wideo, podczas występów scenicznych i poza nimi – zdjęć i nagrań w dowolnej wybranej przez Organizatora formie, w tym drukiem na papierze, nośnikach cyfrowych i innych, w sieci Internet; na powielanie i rozpowszechnianie dowolną techniką i w dowolnych nakładach. Zdjęcia i nagrania wymienione powyżej stanowią całkowitą i wyłączną własność Organizatora z uwzględnieniem szczególnych praw przysługujących ich autorom. Uczestnik konwentu może domagać się zaprzestania publicznego udostępniania zdjęć z jego wizerunkiem, lecz tylko w przypadku, gdy te mogą w istotny sposób naruszać jego godność osobistą.
 32. Uczestnik konwentu, poprzez zapisanie się na udział w imprezie, wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych podanych przez niego w formularzach rejestracyjnych w celach związanych z przeprowadzeniem festiwalu Pilkon oraz sporządzenia statystyk dotyczących konwentu.

Ostatnia edycja: 12 października 2021 r.